Osnivanje tvrtke (d.o.o.)

Osnivanje d.o.o.-a regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o sudskom registru, Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar, Zakonom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Društvo s ograničenom odgovornošću je najčešći oblik organiziranja pravne osobe. Osnivanje i upis obavlja se u nadležnom trgovačkom sudu. Najniži iznos temeljnog kapitala : protuvrijednost 2.500,00 eura u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan podnošenja prijave za upis društva u sudski registar. Temeljni ulog može se uplatiti u novcu ili unijeti ulaganjem stvari i prava, polaže se na račun kod banke, a potvrda o pologu predaje se prilikom registracije društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke.
Temeljni ulog je ulog koji unosi svaki od osnivača. On ne može biti manji od iznosa određenog Zakonom (100 EUR) i mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. Zbroj temeljnih uloga mora odgovarati iznosu temeljnoga kapitala društva.

Kako biste uštedjeli vrijeme i novac te čekanje u redovima za pribavljanje potrebnih dokumenata, preporučujemo da se obratite direktno javnom bilježniku ili odvjetniku.
Svi pravni dokumenti moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika, a troškovi u prosjeku iznose 2.500,00 kn.

Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na temelju izjave o osnivanju (ako društvo osniva samo jedna osoba ) ili na temelju društvenog ugovora (ako postoji više osnivača). Ovim dokumentom definira se naziv i sjedište tvrtke, djelatnosti, prava i obveze osnivača i tijela tvrtke (uprave, nadzornog odbora i dr.) i ostali elementi važni za funkcioniranje društva. Prije definiranja naziva tvrtke uputno je provjeriti i rezervirati naziv kod Trgovačkog suda u Osijeku (Zagrebačka 2). Naziv mora biti različit od postojećih naziva tvrtki, a može biti iz hrvatskog ili latinskog rječnika ili prezime osnivača. Izjava o osnivanju izrađuje se u javnobilježničkom uredu, a nakon toga slijede registracije kod:

· trgovačkog suda
· državnog zavoda za statistiku
· porezne uprave
· carinske uprave (ako djelatnost obuhvaća međunarodnu trgovinu)
· hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
· hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


1. Registracija kod trgovačkog suda
Registraciju u cijelosti provodi javnobilježnički ured, koji će i prikupiti sve dokumente nužne za registraciju. Osim javnobilježničkih troškova, računajte i na troškove sudske naknade za upis društva, koji ovise o broju djelatnosti za koje se društvo registrira (300,00 kn za prijavu i 150,00 kn za svaku djelatnost posebno)

2. Objava u Narodnim novinama i dnevnom tisku
Nakon upisa u sudski registar, podatke o upisu potrebno je objaviti u Narodnim novinama, što će vas koštati 810,00 kn te dnevnom tisku još 450,00 kn troškova.

3. Izrada pečata
Uz narudžbu se prilaže kopija rješenja o upisu u trgovački registar. Pečat mora sadržavati naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar.

4. Određivanje matičnog broja
Određuje se u Državnom zavodu za statistiku (Ilica 3, Zagreb), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar. Zove se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.
Zahtjevu se prilažu:
· Kopija rješenja o upisu u trgovački registar
· tiskanica RPS-1 (kupuje se u knjižarama Narodnih novina)
· kopija uplatnice o uplati pristojbe u iznosu od 55,00 kn

5. Prijava u sustav poreznih obveznika poreza na dobit i u sustav PDVa
Obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu društva. Na uvid treba donijeti kopiju:
- set rješenja od registracije kod trgovačkog suda
- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku
- potpisni karton žiro-računa
- ugovor o najmu poslovnog prostora (ako firma u tom trenutku nema poslovni prostor u najmu ili vlastiti referent će tražiti Izjavu o tome)
- ugovor o obavljanju računovodsvenih usluga (ugovoren sa računovodstvenim uredom) ili Izjava da će društvo računovodstvo obavljati unutar vlastitog odjela za računovodstvo
- ako društvo ima potrebu i uvjete da uđe u sustav PDVa potrebno je ispuniti obrazac P-PDV 1.

6. Određivanje carinskog broja
Ukoliko se želite baviti i međunarodnom trgovinom, zahtjev se podnosi Carinskoj upravi, a prateći dokumenti su:
· kopija rješenja o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
· kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kuna

7. Prijava mirovinskom osiguranju (MIO)
Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci:
· prijava M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa (trgovačkog društva) - (NE ispunjavati kada ga podnosite!)
· prijava M-1 P za svakog novozaposlenog djelatnika

Prijavi treba priložiti:
· rješenje o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta

8. Prijava zdravstvenom osiguranju (ZO)
Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebne su sljedeće tiskanice (u knjižarama Narodnih novina):
· tiskanica 1 - prijava o obvezniku uplate doprinosa (trgovačkom društvu)
· tiskanica 2 - prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (za osiguranu osobu)
· tiskanica 3 - prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (za osiguranu osobu - člana obitelji, to su primjerice vaša djeca ili bračni drug)
Uz tiskanice 1 i 2 obvezno je predočiti:
· rješenje o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
· prijavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kopija M-1P i M-11P)
· dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

9. Registracija domene za firmu
Potreban je slijedeći HRTLD_B obrazac ovjeren i od vašeg domenskog poslužitelja te rješenje o upisu u trgovački registar za vašu tvrtku. Sve dokumente poslati na slijedeću adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet
HR-DNS služba
Josipa Marohnića 5
HR-10000 ZAGREB
Nakon par dana dolazi rješenje na email koji ste upisali na obrascu.

10. Rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta
Trgovačko društvo može početi obavljati svoju djelatnost tek nakon što trgovačkom sudu podnese odluku nadležne županijske službe za gospodarstvo ureda državne uprave, prema sjedištu društva, kojom se utvrđuje da udovoljava svim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti.