Plaćanje privatnih troškova poslovnom karticom tvrtke

Kreditne kartice se dijele na :
- osobne (privatne)
- poslovne.
Poslovne kartice (business card ili company card) namjenjene su pravnim osobama (trgovačkim društvima i dr.), obrtnicima i slobodnim zanimanjima i oni su isključivi korisnici poslovnih kartica. Korisnik poslovne kartice (trgovačko društvo) ovlašćuje vlasnike društva (članove društva), članove uprave (direktore), managere i zaposlenike društava kojima kartičar izdaje poslovne kartice na ime i prezime. Trgovačko društvo može ovlastiti i članove nadzornog odbora, te izvršne i neizvršne direktore upravnog odbora trgovačkih društava temeljem čega im kartičar izdaje poslovnu karticu.
Poslovne kartice služe za plaćanje: avionskih, željezničkih, autobusnih i brodskih karata, računa u hotelima, restoranima, trgovinama, poslovnih ručkova, troškova smještaja, taxi usluga i svih troškova reprezentacije, računa za uredski materijal, opremu te ostalih materijalnih troškova.
Prednosti poslovnih kartica su slijedeće: smanjuju potrebu za gotovinom, nema više brige o isplati predujma na temelju otvorenog putnog naloga, odgađa se isplata putnih troškova zaposlenika, lakše se prate troškovi poslovanja, omogućavaju priznavanje odbitka pretporeza (uz ispravan R-1 ili R-2 račun), jednomjesečno plaćanje omogućuje odgodu plaćanja učinjenih troškova, svi inozemni troškovi plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti (smanjuje se obim deviznog poslovanja), i sl.
Osim poslovne svrhe, za koje se i izdaju poslovne kartice, u praksi se njima često plaćaju i privatni troškovi ovlaštenih korisnika poslovnih kartica.
Način iskazivanja privatnih troškova plaćenih poslovnom karticom
Ako član uprave društva, manager ili zaposlenik društva plati svoje privatne troškove poslovnom karticom ti se troškovi mogu iskazati u računovodstvu društva te utvrditi porezni status tih troškova na jedan od slijedećih načina uz dokument:
1. obustava privatnih troškova iz neto plaće (Izjava o suglasnosti od radnika)
2. pretvaranje privatnih troškova u plaću u naravi (Obračun troškova i Odluka društva)
3. odbijanje privatnih troškova od prethodno dane pozajmice društvu od strane korisnika poslovne kartice (Odluka)
4. pretvaranje privatnih troškova u kratkoročnu pozajmicu danu korisniku poslovne kartice (Ugovor o pozajmici)
5. prijenos privatnih troškova u predujam dobiti (Odluka o isplati predujma dobiti, Odluka/Ugovor o pozajmici članu društva za te troškove, Ugovor o kompenzaciji)
6. odbijanje privatnih troškova od zadržane dobiti društva (Odluka o isplati dobiti, Odluka/Ugovor o pozajmicii članu društva za te troškove, Ugovor o kompenzaciji)
7. tretirati privatne troškove kao izuzimanje dobara i usluga od strane vlasnika društva (Odluka društva)

1. OBUSTAVA PRIVATNIH TROŠKOVA IZ NETO PLAĆE

Ako se radi o plaćanju privatnih troškova zaposlenih članova uprave, managera i zaposlenika plaćenih poslovnom karticom društva, uz obveznu suglasnost (koja je propisana Zakonom o radu) tih zaposlenika, iznos plaćenih privatnih troškova (s uključenim PDV-om) poslodavac može ustegnuti od redovne mjesečne neto plaće.

2. PRETVARANJE PRIVATNIH TROŠKOVA U PLAĆU U NARAVI

Ako se radi o plaćanju privatnih troškova zaposlenih članova uprave, managera i zaposlenika poslovnom karticom društva ti plaćeni troškovi mogu se evidentirati kao plaća u naravi korisnika poslovne kartice. U tom slučaju se maloprodajni iznos (s uključenim PDV-om) neke kupljene robe ili plaćene usluge smatra neto primitkom u naravi koju poslodavac mora uvećati za doprinose za mirovinsko osiguranje, porez i prirez na dohodak, tj. preračunati na bruto plaću. Na navedenu bruto plaću plaćaju se i doprinosi na plaću - doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za ZO za prava u slučaju ozljede na radui profesionalne bolesti i doprinos za zapošljavanje. Navedeni, ne mali, nameti idu na teret poslodavca.
Ovakav način iskazivanja plaćenih privatnih troškova je najskupli i ne preporučujemo ga.

3. ODBIJANJE PRIVATNIH TROŠKOVA OD PRETHODNO DANE POZAJMICE DRUŠTVU OD STRANE KORISNIKA POSLOVNE KARTICE

Ovdje imamo pretpostavku da je korisnik poslovne kartice prethodno društvu odobrio pozajmicu. U tom slučaju se privatni troškovi mogu evidentirati na teret ranije dane pozajmice korisnika poslovne kartice što je u stvari povrat pozajmice.
Za pozajmice koje vlasnik društva, član nadzornog odbora, član uprave, manager ili zaposlenik daje svom trgovačkom društvu ne postoji obveza ugovaranja kamata. Ako su kamate ugovorene ne postoji obveza obračuna PDVa, osim ako davatelj pozajmice nije obveznik PDVa, ali primitak od ugovorenih kamata predstavlja dohodak fizičke osobe koji ona mora unjeti u poreznu prijavu poreza na dohodak. Zbog navedenog, preporučamo da se u Ugovorima o pozajmici ne ugovaraju kamate (odnosno da ugovorena kamata bude 0%, a pozajmica beskamatna).

4. PRETVARANJE PRIVATNIH TROŠKOVA U KRATKOROČNU POZAJMICU DANU KORISNIKU POSLOVNE KARTICE

Plaćeni privatni troškovi poslovnom karticom od strane člana društva, člana nadzornog odbora, člana uprave, managera i zaposlenika mogu se pretvoriti u kratkoročnu pozajmicu od strane trgovačkog društva prema navedenim korisnicima poslovne klartice. U tom slučaju preporuča se sklapanje ugovora o pozajmici u pisanom obliku jer u poreznom nadzoru inspektori traže na uvid ugovore o pozajmici (iako se Zakonom o obveznim odnosima zahtjeva pisani ugovor samo kada se radi o ugovoru o kreditu - kada je banka kreditor).
Pozajmica može biti beskamatna ili uz ugovorenu kamatu. Ne obračunava se PDV (ako je društvo upisano u sustav PDV-a) na obračunatu kamatu. Ako je pozajmica dana beskamatno (0%) ili sa kamatom do 4% treba povećti poreznu osnovicu poreza na dobit za iznos kamate od 4% u poreznoj prijavi poreza na dobit jer je svaka kamata članu društva ispod 4% povlaštena kamata.
Prilikom ove transakcije mora se voditi računa o odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje u određenim situacijama ograničavaju davanje pozajmica članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima, članovima nadzornih odbora i članovima njihove uže obitelji.
Ovakav način iskazivanja plaćenih privatnih troškova kroz kratkoročnu pozajmicu je vrlo povoljan (posebno u poreznom smislu), a samo vraćanje ove pozajmice često se prolongira (pretvara u dugoročnu pozajmicu), reprogramira i sl., a ponekad dođe i do "zastare" potraživanja za danu pozajmicu pa se pozajmica "mora" otpisati.

5. PRIJENOS PRIVATNIH  TROŠKOVA U PREDUJAM DOBITI

Ovdje se radi o slučaju kada je korisnik poslovne kartice vlasnik društva koji je poslovnom karticom platio račun za svoje privatne troškove. Porezni položaj isplate predujma dobiti od 2005. godine je bitno drugačiji u odnosu na razdoblje od 2001. godine do 2004. godine. Naime, u RH id 01.01.2005. pa nadalje ne postoji obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala na predujam dobiti ili dividendu (ili udjela u dobiti kod d.o.o.-a) iz isplaćene dobiti koja se odnosi na ostvarenu dobit u 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010...godini.
U duhu promjena zakona o porezu na dohodak gdje je definirano da isplata dobiti u novcu mora biti isplaćena na žiro-račun osnivača, predlažemo Vam da transakcije kada plaćate karticom društva privatne troškove uredite Odlukom/Ugovorom o pozajmici članu društva iz koje će proisteći potraživanje društva prema članu društva, zatim Odlukom o isplati predujma dobiti nastaje obveza društva prema članu društva, a Ugovorom o kompenzaciji se uređuje namirenje spomenutih potraživanja i obveza. Cijela procedura je rješena obračunskim plaćanjem.
Iako Zakon o trgovačkim društvima u određenoj mjeri ograničava isplatu predujma dobiti tijekom godine možemo zaključiti slijedeće:
- za d.o.o.-e izrijekom nije zabranjena isplata predujma dobiti tijekom godine, međutim, može se reći da d.o.o. može tijekom godine isplaćivati predujam dobiti (besporezno) ako prema privremenim financijskim izvješćima društvo ostvaruje pozitivni financijski rezultat (posluje sa dobiti)
- za d.d.-ove su pravila isplate predujma dividende strogo propisana - pa se predujmovi dividende mogu npr. u 2010. isplaćivati tek protekom godine za koju se utvrđuje dobit i to iz predvidive neto dobiti za 2009. godinu. Odluku o tome donosi Uprava društva (sukladno ovlastima u statutu društva) i to pod uvjetom da privremeni račun dobiti i gubitka za 2009. godinu pokazuje dobit i to samo u iznosu koji je ograničen odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje plaćaju porez na dobit mogu tijekom godine besporezno isplatiti predujam dobiti iz predvidive dobiti bez ikakvih ograničenja.

6. ODBIJANJE PRIVATNIH TROŠKOVA OD ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA

Ovdje se radi o slučaju kada je korisnik poslovne kartice vlasnik društva koji je poslovnom karticom platio račun za svoje privatne troškove.
Kao što je gore navedeno od 01.01.2005. godine ukinut je porez na dohodak od kapitala na dividendu i udjele u dobiti po ostvarenoj dobiti u 2005. godini i slijedećim godinama. Dividende i udjeli u dobiti koji se isplaćuju članovima društva poslije 01.01.2005. godine i na dalje, a odnose se na ostvarenu dobit (zadržanu dobit) od 2001. godine do 2004. godine podliježu plaćanju poreza na dohodak od kapitala po stopi od 12%.
To znači da član društva može besporezno pokriti svoje privatne troškove iz neto zadržane dobiti ako se radi o zadržanoj dobiti iz razdoblja od 2005. i na dalje, a ako se radi o zadržanoj dobiti ostvarenoj u razdoblju od 2001. godine do 2004. godine tada pokrivanje tih privatnih troškova podliježe oporezivanju porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12% na koji treba zaračunati i možebitni prirez ako je propisan u mjestu prebivališta člana društva, tj korisnika poslovne kartice.
U duhu promjena zakona o porezu na dohodak gdje je definirano da isplata dobiti u novcu mora biti isplaćena na žiro-račun osnivača, predlažemo Vam da transakcije kada plaćate karticom društva privatne troškove uredite Odlukom/Ugovorom o pozajmici članu društva iz koje će proisteći potraživanje društva prema članu društva, zatim Odlukom o isplati zadržane dobiti iz prošlih godina nastaje obveza društva prema članu društva, a Ugovorom o kompenzaciji se uređuje namirenje spomenutih potraživanja i obveza. Cijela procedura je rješena obračunskim plaćanjem.

7. TRETIRANJE PRIVATNIH TROŠKOVA KAO IZUZIMANJE DOBARA I USLUGA OD STRANE VLASNIKA DRUŠTVA

Ovdje se radi o slučaju kada je korisnik poslovne kartice vlasnik društva koji je poslovnom karticom platio račun za svoje privatne troškove.
Prema Zakonu o porezu na dohodak izuzimanje imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe izvršene tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te isto kod fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje plaćaju porez na dobit smatraju se dohotkom od kapitala.
Predujam poreza na dohodak od kapitala po ovoj osnovi obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji tog dohotka istodobno s isplatom primitka kao porez po odbitku, po stopi od 40% bez priznavanja osobnog odbitka. Na iznos poreza treba još obračunati i možebitni prirez ako je propisan u mjestu prebivališta člana društva, tj korisnika poslovne kartice.
Može se zaključiti da je ovo porezno opterećenje jako veliko, te da se ova transakcija ne isplati.